Zakelijke voorwaarden
Tiarda Home (.tiarda) Zakelijke voorwaarden

Speciale voorwaarden voor de bediening van Bosch Thermotechnik producten via spraak- of koeriersdienst

Laatste update: 08/2019

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de controle van producten van Bosch Thermotechnik GmbH met behulp van taalassistenten, meetdiensten en dergelijke (hierna "Taalassistent" genoemd), die worden aangeboden voor de controle van regelaars, thermostaten en kachels van Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstr. 30-32, 35576 Wetzlar ("Bosch Thermotechnik", "Bosch", "wij", "ons").

1. Gebruikscontract

1.1 Met de toegang tot de betreffende taalassistent sluit de gebruiker een licentieovereenkomst met Bosch Thermotechnik GmbH en gaat hij akkoord met de volgende bepalingen.

1.2 Indien een gebruiker het niet eens is met deze bepalingen, zal de gebruiker geen gebruik kunnen maken van de betreffende Taalassistent.

1.3 De gebruikersovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten en kan door beide partijen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden opgezegd. Na beëindiging van het contract is het gebruik van de betreffende taalassistent niet meer mogelijk.

2. Serviceaanbod en beschikbaarheid

2.1 Na succesvolle aanmelding en aansluiting of installatie stelt de spraakassistent de gebruiker in staat om essentiële functies van de verwarmingsbesturing uit te voeren met eenvoudige spraakcommando's of berichten in boodschappers, waarbij de omvang van de functies varieert afhankelijk van het eindapparaat en het communicatiekanaal.

2.2 Voor deze gratis dienst is er geen aanspraak op ononderbroken beschikbaarheid of op een specifiek responstijdgedrag, ook al streven we zoveel mogelijk naar een ononderbroken beschikbaarheid. Wij kunnen niet garanderen dat de toegang of het gebruik van de betreffende taalassistent niet wordt onderbroken of belemmerd door onderhoudswerkzaamheden, verdere ontwikkelingen of anderszins door storingen.

3. Beëindiging van het gebruik

3.1 U en wij kunnen de gebruikersrelatie te allen tijde kosteloos beëindigen. U kunt dit beëindigen door het contact in de betreffende boodschapper te verbreken of bijvoorbeeld door te zeggen of te schrijven "verbreken van .tiarda" bij gebruik van .tiarda.

3.2 Het recht op opzegging om gegronde redenen blijft voor beide partijen onaangetast. Een dergelijke reden bestaat met name als u deze gebruiksvoorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving herhaaldelijk of ernstig overtreedt.

4. Omvang van het toegestane gebruik, toezicht op de gebruiksactiviteiten

4.1 Uw gebruiksrecht is beperkt tot de toegang tot de betreffende taalassistent en het gebruik van de contactfunctie binnen het kader van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

4.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het creëren van de technische voorwaarden (bestaande internetverbinding, beschikbaarheid, actuele versie van het besturingssysteem) die nodig zijn voor het contractuele gebruik van de diensten binnen uw verantwoordelijkheidsgebied. Onze diensten omvatten geen consultancy in dit verband.

5. Verboden activiteiten

5.1 Verboden is elke handeling die de goede werking van de betreffende taalassistent en aanverwante diensten kan belemmeren, in het bijzonder elke handeling die een te grote belasting van onze IT-systemen met zich meebrengt.

5.2 Gebruikersbijdragen mogen geen inhoud bevatten die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of moraal. Bovendien staat de Gebruiker de Operator toe zijn bijdragen te wijzigen indien deze in strijd zijn met de bovenstaande regels of schade kunnen toebrengen aan de Operator of een derde partij.

5.3 Het is verboden om een andere taalassistent te laten chatten met de betreffende taalassistent en zal resulteren in de onmiddellijke uitsluiting van de Gebruiker.

5.4 Indien u zich bewust wordt van illegaal, oneigenlijk, contractueel tegenstrijdig of ander ongeoorloofd gebruik van de Taalassistent of de Diensten, kunt u contact opnemen met Bosch Thermotechnik GmbH en dit ongeoorloofd gebruik melden. We zullen de zaak dan onderzoeken en indien nodig passende maatregelen nemen.

6. Verlening van gebruiksrechten

6.1 Terwijl de gebruiker met de stemassistent communiceert, slaat de stemassistent de door de gebruiker ingevoerde of aangekondigde berichten op ("berichten"). Door het aanmaken of opnemen van berichten aan de taalassistent verleent de gebruiker Bosch Thermotechnik GmbH het recht om deze bijdragen in het kader van de taalassistentdialogen te gebruiken, in welke vorm dan ook te publiceren en te verveelvoudigen, en wel gratis en zonder beperking van tijd en plaats. De persoonlijke gebruikersgegevens worden niet gepubliceerd.

6.2 Het gebruiksrecht volgens artikel 8.2 blijft ook na beëindiging van de gebruiksovereenkomst van kracht.

6.3 De antwoorden en verklaringen van de taalassistent zijn auteursrechtelijk beschermd. Het reproduceren, kopiëren, opslaan of opvragen van deze uitspraken of het gebruik ervan in een andere taalassistent of expertsysteem is zonder schriftelijke toestemming van Bosch Thermotechnik GmbH verboden.

7. Garantie en beperking van aansprakelijkheid

7.1 Bosch is ten opzichte van de gebruiker onbeperkt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzettelijke of grove nalatige schending van contractuele verplichtingen door Bosch en voor letsel aan leven, lichaam en gezondheid. In het geval van een licht nalatige schending van verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan u regelmatig in bijzondere mate kunt vertrouwen (essentiële contractuele verplichtingen / kardinale verplichtingen), is de aansprakelijkheid van Bosch beperkt tot de voorzienbare en typisch optredende schade. Eventuele bestaande aansprakelijkheid van Bosch onder de wet op de productaansprakelijkheid of in verband met de overname van garanties blijft onaangetast.

7.2 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook bij plichtsverzuim door de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers van Bosch. Voor zover de aansprakelijkheid van Bosch op grond van de bovenstaande bepalingen is uitgesloten, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van Bosch-medewerkers en plaatsvervangers.

8. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden

Bosch behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, ook binnen de bestaande gebruiksrelatie. U wordt van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht met een redelijke voorafgaande kennisgeving voordat de wijzigingen van kracht worden. Indien u niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving bezwaar maakt en ook na afloop van de bezwaartermijn gebruik blijft maken van de diensten, worden de wijzigingen geacht vanaf het verstrijken van de termijn effectief te zijn overeengekomen. In het geval van uw bezwaar zal de gebruiksrelatie onder de voorgaande voorwaarden worden voortgezet. In geval van bezwaar behoudt Bosch zich het recht voor om de gebruikersrelatie overeenkomstig paragraaf 3 te beëindigen. In de kennisgeving van de wijziging wordt u op de hoogte gesteld van uw recht om bezwaar te maken en van de gevolgen daarvan.

9. Wijzigingen in de diensten

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om diensten die binnen de App gratis worden aangeboden te wijzigen, stop te zetten of alleen aan te bieden, alsmede om nieuwe diensten gratis of tegen betaling ter beschikking te stellen.

10. Geschillenbeslechtingsprocedure

Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

11. Algemene bepalingen

11.1 Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het Duitse internationale privaatrecht en het VN-kooprecht. Exclusieve plaats van jurisdictie is Stuttgart.

11.2 Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden hierdoor niet aangetast. In een dergelijk geval zijn de partijen verplicht om mee te werken aan het opstellen van gebruiksvoorwaarden waarmee een resultaat wordt bereikt dat de ongeldige gebruiksvoorwaarden in economische termen zo dicht mogelijk benadert. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op het dichten van eventuele contractuele leemten.